Условия за ползване

Общи условия за ползване на уебсайт www.dolls.bg

Настоящите общи условия имат за цел уреждането на отношенията между сайта Dolls.bg наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК на услугите и информацията, и всеки един ПОТРЕБИТЕЛ/ПОЛЗВАТЕЛ на уебсайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и сайта www.dolls.bg, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. При отваряне на сайта www.dolls.bg във вашият браузър, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с настоящите общи условия изброени по-долу, вие имате пълното право да не ползвате този сайт.

Авторски права

Всички материали публикувани в сайта dolls.bg са обект на авторско право. Забранява се копирането на материали без изричното съгласие на собственика на сайта или споменаването на източника и поставянето на връзка към оригинала. Материалите поместени в сайта се ползват с пълната защита на Закона за авторското право и сродните му права.

Ограничаване на отговорността

dolls.bg не носи отговорност за последствията и каквито и да е загуби, евентуални вреди, пропуснати ползи свързани или породени по какъвто и да е начин с липсата на достъп и употребата на този сайт.

Промени

dolls.bg си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като уведомява със съобщение в Общите условия всички потребители/ползватели на сайта

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Последни промени: 31.12.2016